Co powinieneś wiedzieć

Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności od dnia 1 lipca 2018r. przysługuje:

  • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
  • prawo do wyrobór medycznych określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uzwględmniania okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba upoważniona do wystawienie zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt. 14 ustawy o refundacji.